NHÀ TRƯNG BÀY TRONG KHU LƯU NIỆM

về đồng chí Nguyễn Chí Diểu